Rạng ngời hình ảnh sự kiện E-HOUSE: Grand Opening Ceremony Dinner

130