Bộ ảnh chụp buổi Lễ bổ nhiệm của công ty Đại Thiên Long Group

74

Bộ ảnh chụp buổi Lễ bổ nhiệm của công ty Đại Thiên Long Group